主要債市收盤行情

公債名稱 日期 利率 變化 幅度(%)
{V3} {V1} {V4} {V5} {V6} {V7}